Site icon ENQTRAN

Những điểm mới trong jquery 3

Những điểm mới trong jquery 3

Những điểm mới trong jquery 3

Phiên bản Jquery 3 đã được chính thức phát hành với những thay đổi đáng để. Tiện đường công tác hay xem nó có gì mới nhé 🙂

Những thay đổi trong JQUERY 3:

Download Jquery 3:

 

Exit mobile version