CEO Tim Cook thừa nhận Apple Intelligence chưa thể tránh hoàn toàn “ảo giác” – hiện tượng đưa thông tin sai lệch, không có thật.

Continue reading