React native build apk release Cách build file apk release app được code bằng react native. Đầu tiền cần phải tạo được keystore. Tên my-release-key.keystore và my-key-alias các bạn có thể thay đổi tùy ý. Mở cmd trong thư mục android rồi chạy dòng lệnh này: keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 […]

Continue reading