Loadding..

Tổng hợp các bản Microsoft Visual C++ cần cài đặt trên windows

Tổng hợp các bản Microsoft Visual C++ cần thiết để cài đặt phần mềm trên windows

 

Download Microsoft Visual C++ Redistributable Packages:

Version 2005:
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2008:
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2010:
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2012:
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4

Version 2013:
Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013

Version 2015:
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015

 

 

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]