Loadding..

CPC, CPM, CTR, RPM, CPA/CPS là gì?

CPC là gì?

CPC được viết tắt bởi từ “Cost Per Click” có nghĩa là số tiền bạn nhận được trên mỗi lần nhấp chuột của người dùng vào quảng cáo Adsense của bạn.

Theo như Google tính thì mỗi IP trên một ngày chỉ được công nhận từ 2 đến 3 Click hợp lệ, nên các bạn đừng lạm dụng mà Click nhiều quá. Thông thường giá CPC trên thế giới vào khoảng 1$, tuy nhiên CPC đến từ Việt Nam thường rất thấp, nó vào khoảng 0,03$.


CPM là gì?
CPM được viết tắt bởi từ “cost per 1000 impressions“. Khác với CPC là tính theo Click, thì CPM nó sẽ tính số tiền bạn nhận được trên 1000 lượt hiển thị quảng cáo. Số lần hiển thị quảng cáo nó sẽ tương đương với pageview của website bạn.


CTR là gì?
CTR được viết tắt bởi từ “Click Throught Rate” nó chính là tỷ lệ số lần nhấp chuột vào quảng cáo trên tổng số lượt hiện thị quảng cáo. Tỷ lệ CTR càng cao, chứng tỏ quảng cáo của bạn hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều bạn sử dụng phương pháp cheat để tăng CTR, nó là điều rất nguy hiểm cho tài khoản Adsense của bạn. CTR an toàn cho tài khoản của bạn nên ở mức dưới 3%.
CTR = Số lượt click chuột / số lần hiển thị, xem hoặc truy vấn

Các loại CTR trong Google Adsense:
CTR của quảng cáo
Đối với quảng cáo tiêu chuẩn, tỷ lệ nhấp (CTR) của quảng cáo của bạn là số lần click vào quảng cáo chia cho số lần hiển thị quảng cáo riêng lẻ.
CTR của quảng cáo = Số lần click / Số lần hiển thị quảng cáo
Ví dụ: nếu bạn nhận được 5 lần click trong số 1000 lần hiển thị quảng cáo, CTR của quảng cáo sẽ là 0,5%.
Đối với các đơn vị liên kết, số lần click vào quảng cáo được chia cho số lần hiển thị đối với trang quảng cáo xuất hiện khi đơn vị liên kết được click vào.

CTR của trang
Tỉ lệ click của trang (CTR) là số lần click vào quảng cáo chia cho số lần xem trang.
CTR của trang = Số lần click / Số lần xem trang
Ví dụ: nếu bạn nhận được 2 lần click cho 250 lần xem trang, CTR của đơn vị quảng cáo sẽ là 0.8%.

CTR truy vấn
Tỷ lệ click (CTR) truy vấn là số lần click chuột vào quảng cáo chia cho số lần truy vấn được báo cáo.
CTR truy vấn = Số click chuột / Truy vấn
Ví dụ: nếu bạn nhận được 7 click chuột trong số 1000 truy vấn, CTR truy vấn của bạn sẽ là 0.7%.

CTR yêu cầu quảng cáo
Tỷ lệ click chuột yêu cầu quảng cáo (CTR) là số click chuột quảng cáo chia cho số yêu cầu quảng cáo.
CTR yêu cầu quảng cáo = Số click chuột / Yêu cầu quảng cáo
Ví dụ: nếu bạn nhận được 7 click chuột trong số 1000 yêu cầu quảng cáo, CTR yêu cầu quảng cáo của bạn sẽ là 0,7%.

CTR được kết hợp
Tỷ lệ click chuột (CTR) yêu cầu được kết hợp là tỷ lệ phần trăm các yêu cầu được kết hợp dẫn đến một click chuột.
CTR được kết hợp = Số click chuột / Yêu cầu được kết hợp


RPM là gì?
Doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị (RPM) thể hiện thu nhập ước tính bạn sẽ tích lũy cho mỗi 1000 lần hiển thị mà bạn nhận được. RPM không thể hiện số tiền thực tế bạn kiếm được; thay vào đó, RPM được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lần xem trang, số lần hiển thị hoặc số truy vấn bạn nhận được, sau đó nhân với 1000.
RPM = (Thu nhập ước tính / Số lần xem trang) * 1000
Ví dụ:
Nếu bạn kiếm được khoảng 0,15 đô la từ 25 lần xem trang, khi đó RPM của trang sẽ bằng (0,15 đô la / 25) * 1000, hay 6 đô la.

Các loại RPM trong Google Adsense
RPM của trang
Doanh thu của trang mỗi 1000 lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lần xem trang mà bạn nhận được, sau đó nhân với 1000.
RPM của trang = (Thu nhập ước tính / Số lần xem trang) x 1000
Ví dụ: nếu bạn kiếm được khoảng $0,15 từ 25 lần xem trang, khi đó RPM của trang sẽ là $6.

RPM được kết hợp
Doanh thu từ yêu cầu được kết hợp trên mỗi 1000 lần hiển thị (RPM) là thu nhập trung bình trên 1000 yêu cầu được kết hợp.
RPM được kết hợp = (Thu nhập ước tính / Yêu cầu được kết hợp) x 1000

RPM truy vấn
Doanh thu truy vấn mỗi 1000 lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lần truy vấn được báo cáo, sau đó nhân với 1000.
RPM truy vấn= (Thu nhập ước tính / Số lần truy vấn) x 1000
Ví dụ: nếu bạn kiếm được khoảng $60 từ 15.000 truy vấn, khi đó RPM truy vấn của bạn sẽ là $4.

RPM yêu cầu quảng cáo
Doanh thu từ yêu cầu quảng cáo mỗi 1000 lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số yêu cầu quảng cáo bạn thực hiện, sau đó nhân với 1000.
RPM yêu cầu quảng cáo = (Thu nhập ước tính / Số yêu cầu quảng cáo) x 1000
Ví dụ: nếu bạn kiếm được khoảng $60 từ 15.000 yêu cầu quảng cáo, RPM yêu cầu quảng cáo của bạn sẽ là $4.

CPA / CPS là gì?
CPA hay CPS – “Cost Per Action” hay “Cost Per Sales” các bạn chơi GA sẽ được trả tiền nếu có người mua hàng theo chương trình quảng cáo của bạn giá mỗi CPA,CPS là khá cao có thể lên tới 20$ – 50$.

Print

Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]