Loadding..

PhpStorm 9 Full License

PhpStorm 9 Full License

PhpStorm là một IDE hỗ trợ code thông minh,  nó cung cấp những hỗ trợ tuyệt vời cho PHP (bao gồm cả các phiên bản ngôn ngữ mới nhất), HTML, JavaScript, CSS, Sass, Less, CoffeeScript, và nhiều ngôn ngữ khác nữa. Tự động thông minh hoàn thành cú pháp từng dòng code bằng cách nhận biết ngữ cảnh, phát hiện lỗi, và mã kiểm tra.

Đây là một trong những phần mềm mình sử dụng nhiều nhất để code. Mình đánh giá PhpStorm  là 8/10.

Tính năng chính của Phpstorm:

  • Smart PHP Code Editor
  • Code Quality Analysis
  • Development Environment
  • HTML/CSS/JavaScript Editor
  • Debugging and Testing
  • Cross-platform Experience

 

Download: PhpStorm 9

License :

USR NAME :CLOUDANNA
===== LICENSE BEGIN =====
00889-12042010
00001″7946BtkAflLaVrPr9RiaUKe9
2cw”BSDCdW7QmzJd3LMrixIiH5oqYJ
eF6TGt7XmBWBTH59IslXxJHrUGh8Dw
===== LICENSE END =====

 

USERNAME :CLOUDANNA.COM
===== LICENSE BEGIN =====
25872-12042010
00001EJ8hVEWqnZT6ABotwMuSOL8ad
“zeVQBRp2rc4fbQEumwxkvMvt6TonD
yT0v!hCw7ph”9″ar413sjgO45x7Mhw
===== LICENSE END =====

 

User Name : EMBRACE
===== LICENSE BEGIN =====
43136-12042010
00002UsvSON704l”dILe1PVx3y4″B3
49AU6oSDJrsjE8nMOQh”8HTDJHIUUh
gd1BebYc5U”6OxDbVsALB4Eb10PW8”
===== LICENSE END =====

 

User Name : TorReviver
===== LICENSE BEGIN =====
09574-12042010
00000N7tVkjChpCjDvLjvELNOsgIeH
1POKglQCIddVHUwb6RDtMpzpzeXi0Z
RGN7yqI340MhKOu1odUVLb40g5HUF4
===== LICENSE END =====

 

User Name : Learn Programming
===== LICENSE BEGIN =====
63758-12042010
00000Ryqh0NCC73lpRm!XVcxFChJ2g
TUR2lZtlLXrPLbQ66Gs8MHs51RvF2y
agoDlzne08Zm8VXbts1UMKE!EW4v8G
===== LICENSE END =====

 

Name: Commercial
===== LICENSE BEGIN =====
31157-D26597T
000017kWYG!tV2QVTV!fYKEYiETkfp
uYMMmhsTePgthVutczCX4PF0EoHAP7
JYFri32V7hdQkpwJJBgc!lK!o01BOQ
===== LICENSE END =====

 

Name: OpenSource
===== LICENSE BEGIN =====
95392-D27147T
00001mG6Lc9YBCATnMFu8EmPzMYqp7
NbTh7xIVABQpVozg0H7GxjSfBtt6f4
RO!bY4fBptyzOAfONsSc78LD!szjcN
===== LICENSE END =====

 

Name: Educational
===== LICENSE BEGIN =====
79489-D13780T
00000WevhuSZasfcIHRF8ne1li!gri
5pwr!”ttRDkYTk1IuWgsjyf7WJXLio
C47FZxcRcXFHn1XinQ”SldW1lUMr0q
===== LICENSE END =====

 

Name: Non Commercial
===== LICENSE BEGIN =====
84788-D22401T
00002ICm3tscFjOI!6D9N6″rlQzY”S
hKziDw7jv6nCn4pGY9DeKPt5k8yOVM
GbHMoZhfQ”TstQu!LkJmc7BEArnwAQ
===== LICENSE END =====

 

Name: Site
===== LICENSE BEGIN =====
79150-D76780T
00000MuB”Ak8tisq3UyV9q2w”kxGn2
WJRSxP4dyKklfPJLfPCByGsgU24kQu
ihxpp!!G4VP3XwmhmNbAWQc0xqkK3M
===== LICENSE END =====

 

Name: Personal
===== LICENSE BEGIN =====
48363-D36754T
00001Wv2qgaIOgpXEMGjgvtpxGz!M4
8QYCugxdmCGiWEHsqSfeSzyD4oNil!
oyK6rzpjhx”ykmcI4DUevGCVa!CXyx
===== LICENSE END =====

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]