Loadding..

Sublime Text WordPress Extensions

Sublime Text WordPress Extensions

Sublime Text WordPress Extensions

Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn những extensions hỗ trợ code WordPress trên Sublime Text. Phù hợp với những bạn mới bắt đầu tìm hiểu code vẫn chưa nhớ rõ hết các thành phần của Wordpress.

 

1. WordPress

Plugin này sẽ tự động tạo các dòng code theo chuẩn cho bạn một cách nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho việc tra cứu codex.

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3

 

2. WordPress Developer Resources

Nếu bạn thường xuyên phải vào developer.wordpress.org để tìm và tham khảo code thì đây là cách nhanh chóng cho công việc của bạn.  Một Sublime Plugin để tìm kiếm trên WordPress (developer.wordpress.org) hoặc WordPress Codex trực tiếp từ code trông Sublime.  Dưới đây là cách nó hoạt động –

Nhấn chuột hoặc (CTRL SHIFT P):

 • Chọn WP Dev Resources (right click) or WordPress Developer Resources, và chọn Search Selection sẽ tự động ở trình duyệt và tìm cho bạn.
 • Search From Input.
 • Function Reference.
 • Search Selection (Codex).

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3

 

3. WPSeek. com Word Press Developer Assistant

Tự động sinh cho bạn code các function trong WP với các param để bạn tùy chỉnh.

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3

 

4. WordPressDev

Tự động chuyển đổi chế độ debug trong  file config của WP, các bạn có thể thiết lập phím tắt cho trong phần setting.

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3

 

5. PhpTidy

Hỗ trợ cho Sublime Text 2.

 

6. Search Word Press Codex

Hỗ trợ cho Sublime Text 2.

 

7. Search Word Press Codex or Query Posts

Hỗ trợ cho Sublime Text 3.

 

8. Word Press Completions

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3.

 

9. Word Press Generate Salts

Hỗ trợ cho Sublime Text 3.

 

10. Word Press Readme to Markdown

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3.

 

11. WordPress Customizer

 1. WP Customize Add Pannel
 2. WP Customize Add Section
 3. WP Customize Add Setting
 4. WP Customize Add Control Basic
 5. WP Customize Add Control Image
 6. WP Customize Add Control Upload
 7. WP Customize Add Control Color
 8. WP Customize postMessage JS Basic
 9. WP Customize Register Function

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3.

 

12. CMB snippets

Hỗ trợ cho việc tạo những Custom Meta Boxes một cách nhanh chóng.

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3.

 

13. Genesis

Hỗ trợ cho  Genesis theme framework trong việc code theme WP.

 1. add-body-class.sublime-snippet
 2. add-viewport-meta.sublime-snippet
 3. child-theme-setup.sublime-snippet
 4. custom-footer.sublime-snippet
 5. custom-post-content.sublime-snippet
 6. genesis-custom-loop.sublime-snippet

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3.

 

14. Sublpress

Hỗ trợ cho Sublime Text 2.

 

15. Sublime Text plugin: git

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3.

 

16. DocBlockr

Trợ giúp bạn trọng việc viết các comment trong khi code.

 1. Dockblock completion for single and multiple line
 2. Function documentation with long variables names and parameters
 3. Variable documentation
 4. Comment extension
 5. Comment decoration
 6. Reparsing a DocBlock
 7. Reformatting paragraphs
 8. Adding Extra tags

Hỗ trợ cho Sublime Text 2 và 3.

 

17. WordPress New Project Config

Hỗ trợ tạo một project WP nhanh tróng.

 1. Fetch and Install the latest WordPress build
 2. Remove readme.html and license.txt
 3. Fetch your favorite starter theme and rename it with your project name
 4. Remove twentyten, twentyeleven and twentytwelve themes
 5. Fetch a list of plugins you want on every projects
 6. Remove Hello Dolly plugin
 7. Fetch H5BP server-configs .htaccess
 8. Prompt you for a table prefix
 9. Configure wp-config.php and change update salt strings
 10. Create a wp-config-local.php file for local database parameters
 11. Exclude wp-config-local.php in .gitignore and Sublime ftp config file
 12. Create a Sublime text 2 project config file (projectName.sublime-project)
 13. Create a database with your project name
 14. Open your newly created WordPress website in your favorite browser
 15. Create a Sublime text 2 sFTP config file sftp-config.json in each folder.

Hỗ trợ cho Sublime Text 2.

 

18. Sublime Text 2 WordPress Debugging Snippets

Hỗ trợ cho Sublime Text 2.

 

19. WordPress Snippets

 1. wp_create_plugin
 2. wp_add_menu_page
 3. wp_add_submenu_page
 4. wp_add_menu_with_submenu
 5. wp_add_meta_box

Hỗ trợ cho Sublime Text 3.

 

20. WordPress Snippets

 1. wp-attachments.sublime-snippet
 2. wp-the_loop.sublime-snippet
 3. wp-the_excerpt.sublime-snippet
 4. wp-the_content.sublime-snippet
 5. wp-the_category.sublime-snippet
 6. wp-query_posts.sublime-snippet
 7. wp-list_authors.sublime-snippet
 8. wp-has_nav_menu.sublime-snippet
 9. wp-get_the_category.sublime-snippet

Hỗ trợ cho Sublime Text 2.

 

21. WordPress Code Snippets for Sublime Text

Hỗ trợ cho Sublime Text 3.

 

22. WP Localize

Hỗ trợ WordPress i18n translation.

 • __()
 • _e()
 • esc_html__()
 • esc_html_e()
 • esc_attr__()
 • esc_attr_e()

Không hỗ trợ:

 • _n() Plurals
 • _x() Context

 

Tổng kết:

 • Bạn có thể chọn cho mình một vài plugin để sử dụng trong số những plugin trên đây là dư sức code WordPress ngon lành rồi .

 

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]