Các nhà nghiên cứu từ Đại học Carnegie Mellon phát triển một giao diện não – máy tính không xâm lấn giúp con người di chuyển vật thể bằng suy nghĩ.

Continue reading