Tổng hợp các bản Microsoft Visual C++ cần thiết để cài đặt phần mềm trên windows   Download Microsoft Visual C++ Redistributable Packages: Version 2005: Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x64) Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86) Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64) […]

Continue reading