Nguồn gốc ra đời logo và tên gọi Apple đơn giản hơn so với các giả thuyết xuất hiện trên Internet.

Continue reading