Cách gỡ sạch phần mềm Khi sử dụng máy tính chúng ta vẫn thường gỡ cài đặt các phần mềm bằng cách vào control panel của window để gỡ. Tuy nhiên cách này không thực sự gỡ sạch được toàn bộ phần mềm mà trước đó bạn đã cài vào máy. Vẫn còn rất nhiều […]

Continue reading