Loadding..

Tổng hợp các lệnh trong chat skype

Tổng hợp các lệnh trong chat skype

Tổng hợp các lệnh trong chat skype

Câu lệnh Nội dung
/me [text] Tên của bạn sẽ xuất hiện theo nội dung bạn viết. Đồng thời đoạn chat định dạng như một thông báo của Skype
/topic [text] Đổi tên cuộc trò chuyện nhóm
/add [skypename+] Thêm một thành viên vào cuộc trò chuyện. Ví dụ: /add tran.badat1992 tức thêm thành viên tran.badat1992 vào cuộc trò chuyện
/alertson [text] Tạo âm báo khi cuộc trò chuyện xuất hiện từ này. Ví dụ, nếu mình sử dụng lệnh /alertson Đạt . Thì khi các thành viên khác nói chuyện có từ Đạt, sẽ có âm báo.
/alertsoff Tắt hoàn toàn các thông báo
/leave Rời khỏi nhóm chat
/kick [skypename] Lệnh này sẽ kick thành viên đó ra khỏi cuộc trò chuyện.
/get uri Tạo một liên kết URL để người khác có thể tham gia vào nhóm theo link này.
/golive [token] Bắt đầu tính năng gọi nhóm mà không cần phải mời từng người.
/invite [skypename] Mời một người tham gia nhóm chat
/showmembers Danh sách tất cả các thành viên đang tham gia nhóm chat, cùng với đó là vai trò của họ trong nhóm
Print
Tags:

Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]