Loadding..

Tạo action BackAndroid trong React native

Tạo action BackAndroid trong React native

Tạo action BackAndroid trong React native

Trên các smartphone android thường sẽ có 1 nút back vật lý ngay trên màn hình. Khi làm việc trong react-native chúng ta có thể tạo action cho nó hoạt động được với app. Dưới đây là đoạn code giúp bạn thực hiện điều đó trong react-native

 

import React, { Component } from 'react'; 
import { 
 AppRegistry,
 StyleSheet,
 Text,
 View,
 Navigator,
 BackAndroid
} from 'react-native';

import Home from './components/Home'; 
import Settings from './components/Settings';

var _navigator;

/* 
 Android hardware back button. Without this, android device back button prese
 will close the app directly if you are on settings screeb without going back to
 home.
 */
BackAndroid.addEventListener('hardwareBackPress', () => { 
 if (_navigator && _navigator.getCurrentRoutes().length > 1) {
  _navigator.pop();
  return true;
 }
 return false;
});

class ToolbarNav extends Component {

 _renderScene (route, navigator) {
  _navigator = navigator;
  switch (route.id) {
   case 'home':
    return (
     
    )
   case 'settings':
    return (
     
    )
  }
 }

 render() {
  return (
    this._renderScene(route, navigator)}
   />
  );
 }
}

AppRegistry.registerComponent('ToolbarNav', () => ToolbarNav); 

Chúc bạn thành công !

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]