Loadding..

Tag: Android

React native build apk release

React native build apk release Cách build file apk release app được code bằng react native. Đầu tiền cần phải tạo được keystore. Tên my-release-key.keystore và my-key-alias các bạn có thể thay đổi tùy ý. Mở cmd trong thư mục android rồi chạy dòng lệnh này: keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 […]

Continue reading


Setup React Native On Window

Setup React Native On Window Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt React Native và môi trường phát triển trên máy chạy Window. Mình sử dụng máy window để code App React Native, nên sẽ tập chung cài đặt cho window và android. Do chưa có điều kiện để cài trên […]

Continue reading


Clef two-factor authentication