Loadding..

React native build apk release

React native build apk release on windows

Cách build file apk release app được code bằng react native. Đầu tiền cần phải tạo được keystore. Tên my-release-key.keystore và my-key-alias các bạn có thể thay đổi tùy ý.

Lưu ý: máy tính phải đã cài đặt môi trường java khai bảo tại Environment variables -> path

Mở cmd trong thư mục android rồi chạy dòng lệnh này:

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

 

Điền đầy đủ các thông tin sau:

Sau khi hoàn tất quá trình tạo keystore bạn hay lưu nó lại và nhớ mật khẩu đã điền ở phần trên. Keystore sau này có thể dùng cho nhiều app của bạn.

Thêm Keystore vào App React native

 • Copy file keystore vào thư mục NameProject/android/app
 • Mở file gradle.properties và thêm đoạn khai báo về keystore như sau:
MY_AWESOME_PROJECT_RELEASE_STORE_FILE=my-release-key.keystore
MY_AWESOME_PROJECT_RELEASE_KEY_ALIAS=my-key-alias
MY_AWESOME_PROJECT_RELEASE_STORE_PASSWORD=keystore-password
MY_AWESOME_PROJECT_RELEASE_KEY_PASSWORD=keyalias-password
 • Tiếp đền mở file build.gradle trong thư mục android/app
 • Thêm đoạn signingConfigs vào dưới defaultConfig và signingConfig signingConfigs.release vào trong buildTypes 
defaultConfig {
  applicationId "com.awesomeproject"
  minSdkVersion 16
  targetSdkVersion 22
  versionCode 1
  versionName "1.0"
  ndk {
    abiFilters "armeabi-v7a", "x86"
  }
}
signingConfigs {
  release {
    storeFile file(MY_AWESOME_PROJECT_RELEASE_STORE_FILE)
    storePassword MY_AWESOME_PROJECT_RELEASE_STORE_PASSWORD
    keyAlias MY_AWESOME_PROJECT_RELEASE_KEY_ALIAS
    keyPassword MY_AWESOME_PROJECT_RELEASE_KEY_PASSWORD
  }
}
buildTypes {
 release {
  minifyEnabled enableProguardInReleaseBuilds
  proguardFiles getDefaultProguardFile("proguard-android.txt"), "proguard-rules.pro"
  signingConfig signingConfigs.release
 }
}
 • Chạy lệnh cmd sau trong thư mục android của project react native:
./gradlew assembleRelease
 • Chờ file đc build ra tại thư mục NameProject/android/app/build/outputs/apk/

 

Tổng kết:

 • Như vậy là đã build được file apk release từ code react native. File apk này có thể copy cài đặt trên điện thoại android bình thường và có thể up lên chợ ứng dụng được luôn.
Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]